Счетоводни услуги
Пълно счетоводно обслужване

Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
• Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
• Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС
• Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
• Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
• Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път
ТРЗ и личен състав

• Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
• Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
• Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
• Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета
• Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НАП
• Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

 
Годишно счетоводно приключване

• Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
• Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
• Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър


Регистрации

• Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
• Регистрация по ЗДДС
• Инспекция по труда
• Комисия за защита на личните данни
• Национален осигурителен институт
• Данъчен а дрес
• Други


Данъчна защита

• Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
• Подготовка на платежни нареждания за данъци
• Подготовка на данъчни справки и уведомления
• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
• Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
• Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОКАдминистративни услуги


• Събиране на документи от офиса на клиента
• On-line банкиране
• Подаване на документи към различни институции
• Издаване на актуални състояния
• Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
• Деклариране на получени заеми пред БНБ
• Преводи, регистрации и пререгистрации и други
• Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
• Изготвяне на договори и други документиСчетоводни консултации


Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване 

 
 
Търсачка:
search this site the web
 
  :    За нас      :     Услуги     :     Цени     :    Контакти